เกมมือถือ|ระบบเกมส์FishingMaster 
โปรแกรมระบบงาน/ฐานเกมมือถือ|ระบบเกมส์FishingMaster  หน่วยงาน เกมมือถือ|ระบบเกมส์FishingMaster สอบถาม File Download
 1. เกมมือถือ|ระบบเกมส์FishingMaster พื้นฐานโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ มกราคม 2560 ศทส. 025901207
Download [942]
 2. ทำเนียบสถานบริการสุขภาพสังกัด สป.สธ. ปีงบประมาณ2560_update10มค60 ศทส. 025901207
Download [2780]
 3. ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2551-2558 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 02-8721669
Download [837]
 4. ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2551-2557 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 02-8721669
Download [726]
 5. ระบบรายงานการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์คุณภาพเครือข่าย กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักบริหารการสาธารณสุข สป. 02-5901757
 6. จำนวนและร้อยละของ อสม. จำแนกตามช่วงอายุ และตามพื้นที่ตั้งแต่ปี 2539-2558 ศูนย์เกมมือถือ|ระบบเกมส์FishingMaster เกมมือถือ|ระบบเกมส์FishingMaster สาร สำนักบริหาร กรมสนับสนุนสุขภาพ 02-1937000 ต่อ 18206
Download [614]
 7. จำนวนและร้อยละของ อสม. จำแนกตามช่วงอายุและเพศ ปี 2539-2558 ศูนย์เกมมือถือ|ระบบเกมส์FishingMaster เกมมือถือ|ระบบเกมส์FishingMaster สาร สำนักบริหาร กรมสนับสนุนสุขภาพ 02-1937000 ต่อ 18206
Download [623]
 8. จำนวนและร้อยละของ อสม. จำแนกตามระยะเวลาการเป็น อสม. และตามพื้นที่ตั้งแต่ปี 2539-2558 ศูนย์เกมมือถือ|ระบบเกมส์FishingMaster เกมมือถือ|ระบบเกมส์FishingMaster สาร สำนักบริหาร กรมสนับสนุนสุขภาพ 02-1937000 ต่อ 18206
Download [592]
 9. จำนวนและร้อยละของ อสม. จำแนกตามระยะเวลาการเป็น อสม. และเพศ ศูนย์เกมมือถือ|ระบบเกมส์FishingMaster เกมมือถือ|ระบบเกมส์FishingMaster สาร สำนักบริหาร กรมสนับสนุนสุขภาพ 02-1937000 ต่อ 18206
Download [485]
 10. จำนวนและร้อยละของ อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา และตามพื้นที่ ศูนย์เกมมือถือ|ระบบเกมส์FishingMaster เกมมือถือ|ระบบเกมส์FishingMaster สาร สำนักบริหาร กรมสนับสนุนสุขภาพ 02-1937000 ต่อ 18206
Download [509]
 11. จำนวนและร้อยละของ อสม. จำแนกตามระดับการศึกษาและเพศ ศูนย์เกมมือถือ|ระบบเกมส์FishingMaster เกมมือถือ|ระบบเกมส์FishingMaster สาร สำนักบริหาร กรมสนับสนุนสุขภาพ 02-1937000 ต่อ 18206
Download [445]
 12. จำนวนและร้อยละของหมู่เกมมือถือ|ระบบเกมส์FishingMaster ที่ผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์หมู่เกมมือถือ|ระบบเกมส์FishingMaster จัดการสุขภาพ ปี 2555-2556 ศูนย์เกมมือถือ|ระบบเกมส์FishingMaster เกมมือถือ|ระบบเกมส์FishingMaster สาร สำนักบริหาร กรมสนับสนุนสุขภาพ 02-1937000 ต่อ 18206
Download [465]
 13. จำนวนและร้อยละผลการดำเนินงานหมู่เกมมือถือ|ระบบเกมส์FishingMaster จัดการสุขภาพจำแนกตามเกณฑ์หมู่เกมมือถือ|ระบบเกมส์FishingMaster จัดการสุขภาพในแต่ละด้าน และในพื้นที่ตำบลจัดการสุขภาพ ปี 2555-2556 ศูนย์เกมมือถือ|ระบบเกมส์FishingMaster เกมมือถือ|ระบบเกมส์FishingMaster สาร สำนักบริหาร กรมสนับสนุนสุขภาพ 02-1937000 ต่อ 18206
Download [453]
 14. จำนวนและร้อยละของตำบลที่ผ่านเกณฑ์ตำบลจัดการสุขภาพในแต่ละระดับ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย เฉพาะในพื้นที่ตำบลจัดการสุขภาพ จำแนกตามพื้นที่ ปี 2555-2558 ศูนย์เกมมือถือ|ระบบเกมส์FishingMaster เกมมือถือ|ระบบเกมส์FishingMaster สาร สำนักบริหาร กรมสนับสนุนสุขภาพ 02-1937000 ต่อ 18206
Download [483]
 15. รายงานจำนวนและร้อยละของตำบลที่ผ่านเกณฑ์(ระดับดีเกมมือถือ|ระบบเกมส์FishingMaster ไป)และไม่ผ่านเกณฑ์ตำบลจัดการสุขภาพ เปรียบเทียบกับตำบลเป้าหมาย เฉพาะในพื้นที่ตำบลจัดการสุขภาพ จำแนกตามพื้นที่ ปี 2555-2558 ศูนย์เกมมือถือ|ระบบเกมส์FishingMaster เกมมือถือ|ระบบเกมส์FishingMaster สาร สำนักบริหาร กรมสนับสนุนสุขภาพ 02-1937000 ต่อ 18206
Download [452]
 16. เกมมือถือ|ระบบเกมส์FishingMaster สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน แสดงจำนวนเตียงแยกตามลักษณะสถานพยาบาล ดำเนินการ จำแนกตามพื้นที่ตั้งแต่ปี 2545-2558 ศูนย์เกมมือถือ|ระบบเกมส์FishingMaster เกมมือถือ|ระบบเกมส์FishingMaster สาร สำนักบริหาร กรมสนับสนุนสุขภาพ 02-1937000 ต่อ 18206
Download [555]
 17. จำนวนและอัตราเกิดมีชีพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. -
Download [953]
 18. จำนวนและอัตราเกิดมีชีพมารดา อายุ 15-19 ปี สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. -
Download [585]
 19. อัตราการเกิดมีชีพ จำแนกรายเขตบริการสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. -
Download [509]